Obchodní oddělení

Chci si nechat převést byt do vlastnictví. Co mám pro to udělat? Jaký je postup a jak dlouho převod trvá?

Stavební bytové družstvo POKROK převádí byty do vlastnictví svých členů podle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, a podle úvěrových smluv uzavřených v době výstavby mezi SBD POKROK a tehdejší ČSSR. Abyste mohl získat byt do vlastnictví, je k tomu zapotřebí splnění následujících kroků:

1.      Zvolit termín doplacení anuity, tj. vždy k 15. 5. a 15. 11. každého roku, podle platné legislativy do roku 2020.

2.      V případě termínu splátky 15. 5. podejte do 28. 2. žádost o převod obchodnímu oddělení družstva. V případě termínu splátky 15. 11. udělejte totéž nejpozději do 31. 8.

3.      Během měsíce března, resp. září, obdržíte návrh smlouvy o převodu, platební údaje a průvodní dopis s pokyny a kontakty na referenty obchodního oddělení.

4.      Zkontrolované a parafované návrhy smluv zašlete zpět obchodnímu oddělení a ve zvoleném termínu doplaťte anuitu.

5.      Po obdržení souhlasu s výmazem zástavního práva od banky zastupující stát jsou vypracovávány čistopisy smluv a obchodní oddělení podá návrh na vklad vlastnického práva u katastru nemovitostí.

Celá akce převodu bytu do vlastnictví člena družstva trvá cca 8 měsíců.

 

Stal jsem se vlastníkem bytu, ostatní vlastníci jsou již vlastníky pozemku. Co mám dělat, abych byl také spoluvlastníkem zastavěného pozemku?

Pokud je prodávající stranou zastavěného pozemku Magistrát hlavního města Prahy, je potřeba oslovit AK Balcar a spol., která zajišťuje právní stránku této transakce.

 

Magistrát hlavního města Prahy nás vyzval k podpisu kupní smlouvy na zastavěné pozemky, jak máme postupovat při úhradě kupní ceny?

K podpisu kupní smlouvy vyzve vlastníka AK Balcar a spol. Po jejím podpisu oprávněnou osobou za Magistrát hlavního města Prahy je vlastník vyzván k jejímu převzetí včetně předávacího protokolu, na kterém je uvedeno datum splatnosti.

Doporučujeme ale nejdříve kontaktovat referenty obchodního oddělení družstva a informovat se o způsobu úhrady kupní ceny. Způsob její úhrady u jednotlivých SVJ či objektů, které jsou ještě součástí SBD POKROK, může být odlišný.

Jsou v zásadě dva způsoby úhrady, a to vlastníkem bytu z jeho vlastních finančních prostředků, nebo SBD POKROK z Dlouhodobé zálohy (fondu oprav), má-li SBD POKROK jako správce disponibilní přístup k účtu SVJ  - právnické osoby.

 

Je možné, aby našemu SVJ družstvo poskytovalo služby „na klíč“?

Stavební bytové družstvo POKROK je zkušeným správcem, a proto je schopno poskytnout služby v širokém rozsahu, které umí do značné míry přizpůsobit poptávce ze strany klientů. Pokud byste měl o takové služby zájem, obraťte se na obchodní oddělení, kde maximálně vyjdou vstříc vašim požadavkům.

SBD Pokrok