Oddělení nájemného

Jakým způsobem a dokdy lze platit měsíční úhrady?

Splatnost předpisu (měsíčního příspěvku vlastníka a záloh na služby) je vždy k 15. dni v měsíci. V případě prodlení s úhradou příspěvku vlastníka je účtován úrok z prodlení. Výši úroku z prodlení stanoví § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb. a ročně odpovídá výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.

Sankci za nezaplacení nákladů na plnění spojená s užíváním bytu stanoví § 13 odst. 2 zákona č. 67/2013 Sb. Dostane-li se poskytovatel (společenství vlastníků jednotek nebo bytové družstvo) nebo příjemce služeb (vlastník jednotky nebo člen družstva – nájemce) do prodlení s peněžitým plněním podle zákona o službách, které přesahuje 5 dnů ode dne jeho splatnosti, je povinen zaplatit druhé smluvní straně poplatek z prodlení. Výše poplatku z prodlení činí za každý den prodlení 1 promile dlužné částky, nejméně však 10 Kč za každý, i započatý měsíc prodlení. Zde je však na místě upozornit na novou právní úpravu, která nabude účinnosti od 1. ledna 2016, ve které se nadále s poplatkem z prodlení již nepočítá. Ve stávající podobě se tak poplatek z prodlení uplatní výhradně pro období 1. ledna 2014 do 31. prosince 2015.

Měsíční úhrady můžete platit formou inkasa nebo trvalého příkazu z vašeho běžného účtu, nebo složenkou, kterou si vyzvednete na poště. Objekty SBD POKROK a některá SVJ mohou využít i platbu SIPO.

Pokud byste potřeboval podrobnější informace o způsobech placení, obraťte se na pracovnice oddělení nájemného: Zuzana Matonohová, tel. 225 339 301, MatonohovaZ@pokrok.cz, a Irena Špačková, tel. 225 339 303, SpackovaI@pokrok.cz.

 

Mohu si změnit výši záloh? Jak mám postupovat?

V případě, že chcete změnit výši záloh, měl byste vědět, že předpis (měsíční příspěvek vlastníka) se mění zpravidla jednou ročně – nejčastěji v lednu, a to na základě vyúčtování předcházejícího roku. Během roku je možné provést individuální změnu, ale jen se souhlasem výboru SVJ, o který ho musíte požádat.

Na jakékoli další dotazy spojené s platbou záloh se můžete obrátit na pracovnici oddělení nájemného, Miroslavu Gilschwertovou, tel. 225 339 308, GilschwertovaM@pokrok.cz.

 

Kdy se zpracovává roční vyúčtování?

Vyúčtování služeb se provádí do 4 měsíců po skončení zúčtovacího období, tzn. do 30. dubna následujícího roku, za který se vyúčtování provádí. Splatnost přeplatků i nedoplatků je k 31. červenci daného roku.

SBD Pokrok