Právní oddělení

Co mám dělat, pokud se chci stát členem družstva?

Členství v družstvu vzniká vedle převodu a přechodu členství přijetím za člena družstva na základě písemné členské přihlášky. Najdete ji v rubrikách O nás/Členství  nebo Dokumenty a info/Dokumenty ke stažení. 

Podle čl. 6 Stanov SBD POKROK se může stát členem družstva pouze zletilý občan státu EU nebo občan s podmínkou trvalého pobytu na území ČR. Členství vzniká dnem, kdy představenstvo družstva rozhodne o přijetí za člena na základě písemné členské přihlášky, ke které musí být připojeno potvrzení o zaplacení zápisného ve výši 300 Kč, základního členského vkladu ve výši 100 Kč a dalšího členského vkladu ve výši 2 900 Kč.  O rozhodnutí představenstva je žadatel informován písemně.

Podle čl. 6 odst. 2 stanov nemusí být za člena družstva přijat občan, kterému členství v družstvu zaniklo již dříve vyloučením podle čl. 13.

 

Je možné společné členství manželů v družstvu? Jak vzniká a zaniká? Je možné ho smluvně zrušit nebo omezit?

Společné členství manželů v družstvu vzniká ex lege (tzn. ze zákona), a to podle § 703 odst. 2 občanského zákoníku: „Vznikne-li jen jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne se společným nájmem bytu manžely i společné členství manželů v družstvu; z tohoto členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně.”

Společné členství manželů v bytovém družstvu nelze omezit, ani za trvání manželství zrušit.  Tato otázka byla řešena několikrát Nejvyšším soudem ČR, viz např. rozsudek sp. zn. 26 Cdo 98/2011 ze dne 8. 6. 2011.  

Společné členství manželů v družstvu zaniká pouze na základě následujících třech skutečností:

a)      úmrtím jednoho z manželů,

b)     dohodou rozvedených manželů,

c)      pokud se rozvedení manželé nedohodou, rozhodne na návrh jednoho z nich soud.

 

Jak se řeší dědictví v případě, že jeden ze společných členů družstva zemře?

Pokud zemře jeden ze společných členů družstva, zůstává podle § 707 odst. 2 občanského zákoníku členem družstva pozůstalý manžel/ka a jemu/jí náleží členský podíl; k tomu přihlédne soud v řízení o dědictví.  Soud v řízení o dědictví určí výši členského podílu a částku, kterou je pozůstalý manžel povinen vyplatit ostatním dědicům.  Při určení výše členského podílu v bytovém družstvu se vychází podle ustálené judikatury Nejvyššího soudu ČR z tržní ceny družstevního bytu, k němuž se váže právo nájmu.

 

SBD Pokrok