Provozní úsek

Chtěl bych provést rekonstrukci bytového jádra, při které nedojde ke změně půdorysu bytového jádra. Jak mám postupovat?

Tento typ stavební úpravy se řídí § 103 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), a nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. Stavebník je podle § 152 odst. 1 stavebního zákona povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku i šetrnost k sousedovi. O zahájení prací je povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené – doporučujeme vám informovat je prostřednictvím písemného sdělení na nástěnce v domě.
Pokud jste vlastníkem bytové jednotky, platí pro vás výše uvedená ustanovení stavebního zákona. Také vám doporučujeme pročíst si stanovy, protože některá společenství vlastníků tam mají zakotvenou povinnost vlastníka stavební úpravy bytu hlásit statutárnímu orgánu vašeho domu, popř. vyžadují jeho souhlas.
Pokud jste nájemcem družstevního bytu, před započetím stavební úpravy musíte požádat o souhlas vlastníka bytové jednotky, tedy družstvo, prostřednictvím příslušné Obvodní bytové správy. I pro vás pak platí výše uvedená ustanovení stavebního zákona.
Doporučujeme vám také předem se seznámit s technickými podmínkami provedení stavební úpravy u příslušného stavebního úřadu nebo na Obvodní bytové správě. V případě, že máte osazeny vodoměry na studenou a teplou vodu a dojde k jejich demontáži, musí být namontovány zpět a následně zaplombovány firmou, která má k této činnosti oprávnění. Kontakt vám poskytne příslušná Obvodní bytová správa.
V případě, že stavební úpravou bytového jádra dojde ke změně dispozičního řešení nebo ke změně rozměrů bytového jádra, tam už je vyžadováno stavební řízení. Nezapomeňte, že jako stavebník máte podle § 152 odst. 2 stavebního zákona povinnost opatřit projektovou dokumentaci.

 

Chtěl bych vybourat část nenosné příčky mezi obývacím pokojem a kuchyní. Jak mám postupovat?

Pro tento typ stavebních úprav platí stejná ustanovení a stejné podmínky jako v případě rekonstrukce bytového jádra bez změny jeho půdorysu.

 

Jak mám postupovat v případě, kdy mi z otopného tělesa prosakuje (teče) voda?

Pokud je průsak vody minimální, obraťte se se žádostí o opravu na zástupce výboru samosprávy, resp. domovníka, nebo na výbor společenství – prostřednictvím Obvodní bytové správy vám opravu zajistí. Jestli je ale průsak vody větší a musíte ho řešit bezodkladně, volejte havarijní službu nebo kontaktujte příslušnou Obvodní bytovou správu. Kontakty na oba subjekty najdete na nástěnce domu nebo na webových stránkách SBD POKROK.

 

Mohu si v bytě vyměnit stávající článková otopná tělesa za nová ocelová desková otopná tělesa?

Výměna stávajících článkových otopných těles za nová ocelová desková je možná pouze za určitých podmínek:
1) Otopná tělesa musí být nahrazena tělesy o stejném výkonu, jaký mají stávající článková tělesa. Nesmí dojít k výkonovému navýšení, které by se negativně projevilo při funkčnosti otopné soustavy.
2) Nová tělesa musí být osazena ventily s termostatickou hlavicí a musí na nich být nastavena hodnota průtoku odpovídající hodnotám stávajících armatur. Z hlediska  hydronického vyregulování soustavy se doporučuje osadit stejný typ termostatických ventilů osazený v celém objektu.
3) Úpravy přívodního potrubí lze provést pouze za předpokladu, že v potrubí nebude žádné pnutí, které by negativně působilo na závitový spoj mezi tělesem a potrubím.
4) V případě, že byly na tělesech instalovány indikátory rozdělovačů topných nákladů, musí být instalovány zpět na nová tělesa ve spolupráci s rozúčtovací firmou, která provádí rozdělování nákladů pro váš dům. Kontakt na rozúčtovací firmu zjistíte prostřednictvím příslušné Obvodní bytové správy.

Pokud jste vlastníkem bytové jednotky, před započetím výměny musíte požádat o souhlas statutární orgán vašeho domu, protože jde o zásah do společných částí domu.
Jste-li nájemcem družstevního bytu, před započetím výměny musíte požádat o souhlas bytové družstvo prostřednictvím příslušné Obvodní bytové správy.

 

Co mám dělat, když mi nefunguje vodoměr?

Nefunkční vodoměr je vždy nutné nahlásit příslušné Obvodní bytové správě, která zajistí výměnu. Nefunkčnost vodoměru můžete nahlásit i prostřednictvím zástupce výboru samosprávy, resp. domovníka, nebo výboru společenství.

 

Rád bych si pronajal nebytový prostor. Co pro to mám udělat?

Pronájem nebytových prostor se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Za nebytové prostory se považují místnosti nebo soubory místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jinému účelu užívání než k bydlení a jimiž jsou zejména prostory určené k podnikání, provozování obchodu, služeb, administrativní činnosti apod.
Nájem vzniká na základě písemné nájemní smlouvy, kterou pronajímatel přenechává nájemci za nájemné nebytový prostor do užívání. Nebytovými prostory nejsou společné místnosti prádelen, sušáren, kočárkáren nebo žehlíren, které jsou určeny k užívání všemi vlastníky a nájemci bytů.
Informaci o volných nebytových prostorech ve vámi vybrané lokalitě získáte u příslušné Obvodní bytové správy. Dostanete tu také podrobnější informace o schvalovacím řízení pronájmů nebytových prostor, které se řídí vnitřními předpisy právnické osoby (bytové družstvo, společenství vlastníků) jako pronajímatele a které se konkrétními podmínkami liší.

 

Za jak dlouho bude zprovozněn výtah od nahlášení závady?

Lhůta pro odstranění závady se řídí smlouvou o dílo na servis výtahů a je sjednána na 24 hodin od nahlášení závady. Pokud je závada nahlášena v dopoledních hodinách, zpravidla bývá odstraněna ještě stejný den.

 

SBD Pokrok