Naše služby

Hledáte nového správce?

Chcete mít váš bytový dům jako ze škatulky? Nabízíme vám komplexní služby v oblasti správy nemovitostí. Spravujeme více než 250 objektů, více než 20 tisíc jednotek. Mezi naše klienty patří především SVJ, bytová družstva a garážové objekty. Vedle ekonomické správy, provozně-technického a právního servisu poskytujeme pro SVJ také stále častěji službu profesionálního předsedy SVJ.

Při převzetí objektu od původního správce zajistíme:

 • protokolární převzetí všech dokumentů a dokladů k domu,
 • technickou kontrolu objektu, provedení pasportizace,
 • kontrolu uzavřených dodavatelských smluv,
 • nové předpisy úhrad s platebními údaji pro vlastníky a nájemce podle potřeby,
 • provádění plateb SIPO a inkasa z účtu,
 • dojednání způsobu provedení ročního vyúčtování služeb s původním správcem.

Pokud máte o naši službu zájem, obraťte se na obchodní oddělení SBD POKROK na adrese: obchodni@pokrok.cz.

Ekonomická správa

V oblasti ekonomické správy pro vás zajistíme celou řadu standardních služeb. Kromě nich pro vás máme i nabídku nadstandardních možností.

Standardní služby

 • Vedení podvojného účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., v platném znění
 • Kontrola věcné a účetní správnosti faktur
 • Provádění plateb v bankovním styku podle zmocnění klientem
 • Vedení evidence nákladů spojených se zajišťováním správy a údržby společných částí domu
 • Evidence vlastníků bytů, garáží a nebytových prostor
 • Evidování a kontrola salda pohledávek a úhrad vlastníků
 • Zajištění plateb uživatelů jednotek prostřednictvím SIPO a inkasem z účtu
 • Zpracování přehledu dlužníků a upomínek dlužných částek, součinnost při řešení dlužných plateb včetně příslušenství, příprava podkladů pro soudní vymáhání
 • Roční vyúčtování nákladů a úhrad záloh za služby, vypořádání přeplatků a nedoplatků, vypracování návrhu ročního předpisu pro stanovení záloh na služby a příspěvku vlastníka pro dům, vypracování měsíčního předpisu pro jednotlivé jednotky
 • Vypracování čtvrtletních účetních závěrek, roční účetní závěrky
 • Možnost zajištění výhodného pojištění nemovitosti a statutárních orgánů
 • Elektronická správa dat objektu pro členy statutárního orgánu i pro vlastníky (INFO24)

Nadstandardní služby

 • Vedení personální a mzdové agendy zaměstnanců a funkcionářů včetně zastupování klienta při jednání/kontrole s finančním úřadem, zdravotní pojišťovnou a Pražskou správou sociálního zabezpečení
 • Vypracování splátkových kalendářů
 • Rozúčtování zdanitelných příjmů z domu za příslušný rok a vypracování potvrzení o příjmu z pronájmu nebytových a společných prostor
 • Vypracování podkladů pro bankovní úvěr a vypracování reportů a monitoring požadovaný bankou
 • Vypracování přiznání daně z příjmu právnických osob
 • Vypracování přiznání k dani z nemovitosti (za nebytové prostory sloužící k podnikání)
 • Archivace účetních dokumentů

Provozně-technická správa

Pokud máte zájem o provozně-technickou správu vašeho objektu, poskytneme vám komplexní služby v tomto rozsahu:

 • Převzetí objektu do technické správy
 • Technická analýza objektu a její aktualizace, pravidelné kontroly a servisní prohlídky
 • Opravy společných částí technických sítí, rozvodů elektrické energie, vody a odvodu odpadních vod, tepla včetně radiátorů a teplé vody, vzduchotechniky, přípojky vody, přípojky kanalizace, vstupních dveří a jiných výplní, zařízení pro příjem televizního a rozhlasového signálu a slaboproudých sdělovacích zařízení v domě a dalších technických zařízení podle vybavení domu
 • Energetický management – zajištění výhodných dodávek elektrické energie, vody, plynu, tepla do nemovitosti a odvádění odpadních vod
 • Provádění drobných oprav a drobné údržby nemovitostí
 • Dohled nad veškerými technickými a zákonnými revizemi a jejich zajištění
 • Nonstop servis výtahů pro domy zařazené do rámcových smluv
 • Zajištění pravidelného úklidu nemovitosti včetně údržby a péče o zeleň
 • Nonstop technická havarijní služba pro bytové domy ve spolupráci s Global Assistance
 • Automatická likvidace pojistných událostí pro klienty pojištěné v rámcové pojistné smlouvě
 • Administrativní a operativně-technické činnosti spojené se správou domu, včetně vedení příslušné technické a provozní dokumentace domu
 • Příprava investičních akcí včetně kompletních revitalizací
 • Organizace výběrových řízení
 • Odborná pomoc při získávání dotací ze státních fondů
 • Zajišťování odborného dozoru investora

Organizačně-právní správa

K běžné práci každého SVJ nebo bytového družstva a jejich statutárních orgánů patří celá řada organizačně-právních činností. Často jsou nad jejich možnosti, protože nemají potřebné znalosti. Proto je výhodné využít našich služeb, protože se nimi máme dlouholeté zkušenosti. Nabízíme standardní a nadstandardní možnosti.

Standardní služby

 • Evidence pasportů domu, jednotek a pozemků
 • Vypracování roční zprávy o hospodaření subjektu
 • Zajištění advokátního servisu v případě soudního vymáhání nedoplatků vlastníků
 • Vypracování nájemních smluv pro nebytové prostory, na pronájem společných prostor, na instalaci reklam, antén apod.
 • Předložení návrhu standardní smlouvy o dílo
 • Právní poradenství v rozsahu určeném příkazní smlouvou nebo konzultace týkající se správy domu v délce 3 hodin za měsíc

Nadstandardní služby

 • Zajištění vložení roční účetní závěrky do rejstříku společenství
 • Zajištění provedení změn v evidenci údajů v rejstříku společenství
 • Zajištění přípravy, organizace a řízení shromáždění, kompletní příprava písemného rozhodování (per rollam) včetně sčítání hlasů a vypracování protokolu 
 • Zajištění kontroly insolvenčního rejstříku a katastru nemovitostí
 • Poskytnutí právní konzultace ke smlouvě o dílo

Profesionální předseda SVJ

Nemůžete už dál vykonávat funkci ve statutárním orgánu vašeho SVJ? A nikdo jiný nechce převzít odpovědnost, kterou s sebou funkce předsedy nebo člena výboru nese? Pak je správný čas najmout si profesionálního předsedu SVJ. Proč je to výhodné? Protože za svou činnost přebírá právní odpovědnost.

U nás máme dlouholeté zkušenosti s vykonáváním funkce statutárního orgánu SVJ v desítkách objektů, které spravujeme. Disponujeme odbornými znalostmi a dovednostmi, které taková funkce vyžaduje.

Zajišťujeme například:

 • úpravu stanov umožňující zvolit předsedu společenství při přechodu na profesionálního předsedu,
 • uzavírání smluv v souladu s rozhodnutím shromáždění a se schváleným rozpočtem SVJ,
 • kompletní organizaci a řízení shromáždění vlastníků,
 • návrhy plánovaných oprav, modernizací a rekonstrukcí, změn v rozpočtu, způsobu rozúčtování    apod. a předkládáme je shromáždění k rozhodnutí,
 • informování vlastníků o správě společných částí domu, o finančních výsledcích,
 • plnění usnesení schválených na shromáždění vlastníků.

Operativní správu domu vykonáváme prostřednictvím svého zástupce, tzv. domovníka.

V případě, že vás naše nabídka zaujme, obraťte se na naše obchodní oddělení na adrese: obchodni@pokrok.cz.

Inženýrské služby

Plánujete rekonstrukci vašeho bytového domu? Budete měnit dodavatele energií? Nebo se chcete pustit do jiné náročné akce, se kterou si tak úplně nevíte rady? Pak využijte našich inženýrských služeb – nabízíme vám je ve dvou úrovních: základní nebo nadstandardní. Pokud byste o ně měli zájem, obraťte se na adresu obchodního oddělení SBD POKROK: obchodni@pokrok.cz.

Základní služby

 • Příprava zakázky, zajištění podkladů, stanovení rozsahu prací apod.
 • Výběr vhodných dodavatelů prací ve spolupráci s představiteli SVJ/BD
 • Zajištění technického nebo stavebního dozoru

Nadstandardní služby

 • Zajištění dokumentace k územnímu řízení / pro stavební řízení
 • Zajištění stavební dokumentace
 • Organizace nabídkových řízení na zhotovitele prací
 • Zajištění stavebního dozoru
 • Organizace a zajištění kolaudačního řízení
 • Revitalizace bytových domů, domovních celků
 • Zajištění výstavby bytových jednotek formou střešních nástaveb, půdních vestaveb aj.
 • Zajištění ocenění nemovitostí soudním znalcem /znaleckého posudku technického stavu nemovitosti
 • Zajištění vypracování pasportů bytových jednotek, nebytových prostor a společných částí domu

Privatizace

Procesy spojené s privatizací nejsou jednoduché, proto vám nabízíme kvalifikované služby, abyste bez problémů dosáhli na svůj cíl. Vypracujeme pro vás Prohlášení vlastníka a zajistíme jeho vložení do katastru nemovitostí. Připravíme vám smlouvy potřebné k převodu bytových i nebytových jednotek do vlastnictví a podáme za vás návrh na vklad do katastru nemovitostí.

Pokud zakládáte SVJ, pomůžeme vám s potřebnou dokumentací a právními náležitostmi, se kterými máme bohaté zkušenosti. Poradíme vám i s následnou organizací shromáždění (příprava programu, vyhotovení a distribuce pozvánek, prezenční listina apod.) nebo s přípravou stanov.

Nedělejte zbytečné chyby a obraťte se na naše organizačně-právní oddělení, e-mail: pravni@pokrok.cz, tel.: 225 339 242.

nahoru html - web-levne.com graphic - topartners