Služby pro Bytová družstva

Základní nabídka služeb

 • Oblast ekonomická

 • Oblast provozně – technická

 • Oblast inženýrské činnosti

 • Oblast právní

 • Služba Internet Info24

 

Nadstandardní služby

 • Oblast ekonomická

 • Oblast provozně – technická

 • Oblast právní

 • Oblast privatizace

 

Nabídka standardních služeb v rámci komplexní správy bytových domů

 

1. Oblast ekonomická

činnosti průběžné:

 • vedení účetnictví dle zákona 563/1991 Sb., v platném znění

 • kontrola věcné a účetní správnosti faktur, úhrada faktur

 • vedení evidence nájemců bytů, garáží a nebytových prostor

 • sledování salda pohledávek a úhrad

 • předkládání přehledu nedoplatků statutárnímu orgánu BD – kdykoliv na vyžádání

 • sledování anuit rozpočítaných na jednotlivé byty

 

činnosti s roční periodicitou:

 • roční vyúčtování úhrad záloh za služby včetně finančního vyrovnání přeplatků a nedoplatků

 • vypracování roční účetní závěrky, včetně povinných výkazů: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce

 • vypracování podkladů pro přiznání daňových povinností BD

 • vypracování přiznání k dani z nemovitosti (za nebytové prostory sloužící k podnikání)

 • vypracování návrhu rozpočtu nákladů spojených se správou, provozem a opravami společných částí objektu

 • výpočet záloh na služby spojené s užíváním jednotek

 • vypracování předpisu nájemného pro jednotlivé nájemce bytů podle principů určených BD a zajištění inkasa úhrad záloh

 • vypracování roční zprávy o hospodaření BD

 • zajištění vypracování přiznání k dani z příjmu pro BD daňovým poradcem.

 

činnosti s čtvrtletní periodicitou:

 • upomínání dluhů včetně výpočtu úroků z prodlení dle stanov nebo rozhodnutí BD, předkládání přehledu dluhů statutárnímu orgánu BD

 • vypracování kompletních čtvrtletních účetních závěrek

 

činnosti s měsíční periodicitou

 • převody finančních prostředků mezi účty BD po dohodě se zástupci BD

 

2. Oblast provozně – technická

 • zajištění smluvních dodávek služeb spojených s užíváním objektů (el. energie, plynu, vody, tepla, TUV, odvozu odpadu, servis výtahů, STA, apod.)

 • zajištění odečtu příslušných měřidel a výpočtu skutečných nákladů spotřeby dodávaných médií

 • zajištění pravidelného úklidu společných prostor objektů, včetně úklidu chodníků a zeleně, je-li to v povinnostech objektů

 • vypracování roční zprávy o technické činnosti a její předložení statutárnímu orgánu BD

 • zajištění povinných revizí technických zařízení ve spravovaném objektu

 • zajištění drobné údržby a oprav společných částí domů, nebytových prostor (a oprav bytových jednotek ve vlastnictví bytového družstva)

 • pravidelné prohlídky domů a vyhodnocení jejich technického stavu, včetně návrhu na opatření

 • vypracovávání návrhu plánu oprav, rekonstrukcí či modernizací domů včetně odhadu (posouzení) finanční náročnosti jednotlivých akcí s ohledem na stav dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu domu ve spolupráci se zástupcem BD

 • kontrola včasnosti a kvality prací a uplatňování oprávněných smluvních nároků

 • zajištění desinfekce a deratizace společných částí domu i bytových jednotek

 

3. Oblast inženýrské činnosti

 • příprava zakázky, zajištění podkladů, stanovení rozsahu prací, apod.

 • zajištění stavebně-technického dozoru

 • zajištění dokumentace k územnímu řízení

 • zajištění dokumentace pro stavební řízení

 • zajištění stavební dokumentace

 • organizace nabídkových řízení na zhotovitele prací ve spolupráci s představiteli BD

 • organizace a zajištění kolaudačního řízení

 • zajištění ocenění nemovitostí soudním znalcem

 • zajištění znaleckého posudku technického stavu nemovitosti

 • zajištění vypracování pasportů bytových jednotek, nebytových prostor a společných částí domu

 

3. Oblast právní

 • likvidace pojistných událostí

 • uzavírání nájemních smluv na nebytové prostory, na pronájem společných částí domů, na instalaci reklam, na instalaci antén mobilních operátorů, apod.

 • předložení návrhu standardní smlouvy o dílo

 • právní poradenství v rozsahu určeném příkazní smlouvou nebo konzultace týkající se správy domu v délce 3 hodiny za měsíc

 • vkládání písemností BD do evidence OR v požadované formě a s el. podpisem

 • zajištění advokátního servisu v případě vymáhání dluhů vůči BD.

 

4. Služba Internet Info24

Prostřednictvím této služby se mohou klienti připojit zabezpečeným přístupem pomocí sítě Internet k informačnímu serveru SBD POKROK a najít zde informace týkající se jejich bytových jednotek. Zástupci BD zde pak naleznou i celkový přehled ekonomických a evidenčních informací o jejich domě.

Služba Internet Info24 poskytuje údaje týkající se předpisu nájemného (příspěvku vlastníka), stavu pohledávek a úhrad, informace o ročním vyúčtování, zůstatku anuity či rozměrových parametrů konkrétní bytové jednotky, zůstatek dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu společných částí domu (dříve „fond oprav“) a další informace.

 

5. Využití možnosti množstevních slev (množstevní benefity)

SBD POKROK jako správce 250 bytových domů Společenství vlastníků a Bytových družstev nabízí v případě uzavření Příkazní smlouvy o správě svým zákazníkům významné množstevní slevy u těchto služeb:

 • pojištění společných částí domu (sleva cca o 60%)

 • servisu výtahů (cca 25%)

 • odečtu měřidel a rozúčtování nákladů na služby spojené s bydlením (sleva cca o 10%)

 • požárního zabezpečení domu (cca 10%)

 

Nadstandardní služby

 

1. Oblast ekonomická

 • vedení personální a mzdové agendy zaměstnanců BD

 • vedení personální a mzdové agendy funkcionářů BD

 • výpočty mimořádných anuitních splátek

 

2. Oblast provozně – technická

 • pohotovostní havarijní služba na základě zvláštní smlouvy a za paušální poplatek ve výši dle rozsahu služby

 • provozování výtahů dle platných právních předpisů (činnost výtahového technika SBD POKROK)

 

3. Oblast právní

 • Zajištění průběžných úprav stanov BD v návaznosti na změny v legislativě ČR.

 

4. Oblast privatizace

V souladu se zněním zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník nabízíme:

 • vypracování Prohlášení vlastníka, včetně jeho vložení do katastru nemovitostí

 • vypracování návrhu stanov společenství vlastníků jednotek, založení SVJ dle NOZ

 • organizace, případně vedení ustavujícího shromáždění za účasti notáře

 • vypracování Smluv o převodu bytových a nebytových jednotek do vlastnictví a podání návrhu na vklad do KN

 • zajištění potřebné dokumentace dle zákona, právní poradenství, zajištění služeb notáře

 • převzetí nemovitosti od bývalého vlastníka či správce, včetně provedení kontroly technického stavu domu

 

Referenční list

Stavební bytové družstvo POKROK provádí správu bytů po celou dobu svého trvání, tj. od září roku 1959. V Praze vykonává správu převážně panelových objektů v těchto městských částech:

 

Praha 1 - Staré Město,

Praha 3 - Žižkov

Praha 4 - Lhotka, Nusle, Pankrác, Libuš, Písnice. Krč

Praha 5 - Barrandov, Radotín, Motol

Praha 6 - Řepy, Ruzyně

Praha 8 - Bohnice, Kobylisy, Karlín

Praha 9 - Újezd nad Lesy

Praha 10 - Vršovice

Praha 11 - Jižní Město, Chodov, Opatov

Praha 12 - Modřany

Praha 13 - Stodůlky, Nové Butovice, Velká Ohrada

Praha - východ - Šestajovice

Praha - západ - Jílové

 

Ve velkých městských aglomeracích má SBD POKROK zřízena dislokovaná pracoviště sloužící k prvotnímu kontaktu statutárních orgánů s SBD POKROK.

 

SBD POKROK má k 31.12.2015 celkem 84 zaměstnanců vykonávajících všechny důležité činnosti spojené se správou společných částí domů.

V případě podpisu Příkazní smlouvy je každému SVJ přidělena vlastní účetní, referentka sledující platby vlastníků a provádějící vyúčtování záloh, mzdová účetní, technik a případně i výtahový technik. Statutární orgány mají dále k dispozici služby energetika, právního oddělení SBD POKROK i smluvně zajištěných dalších odborníků, jako jsou soudní znalci, odhadci, advokáti, apod.

 

Reference - kontakty na zástupce SVJ a BD:

Ing. Dušan Purr, CsC: 605 246 111 - předseda výboru Společenství vlastníků jednotek SVOJO; IČ 26760771; počet bytů: 105

Ing. Karel Vytiska: 602 150 357 – předseda výboru Společenství vlastníků jednotek Lindavská 781 – 785; IČ 28368444; počet bytů: 155

Ing. Jan Horna: 602 150 357 - předseda výboru Společenství vlastníků jednotek Nušlova 2272 - 2277, Praha 5; IČ: 24681458; počet bytů: 102

Pí. Jarmila Ptáčková, místopředseda představenstva Bytového družstva Mikláše z Husi a Na Topolce; IČ 27159418; jarmila.ptackova@centrum.cz; počet jednotek 88

 

Kontakt pro zájemce:

 

 

Miroslav Houra

Vedoucí Obchodního oddělení SBD POKROK

tel: 225 339 268; 608 957 967; houram@pokrok.cz

 

Ing. Kateřina Bednářová

Ekonomická náměstkyně SBD POKROK

tel: 225 339 320; 603 506 587; bednarovak@pokrok.cz

 

Ing. arch. Daniel Novák

Provozně-technický náměstek SBD POKROK

tel: 225 339 506; 777 712 217; novakd@pokrok.cz

 

www.pokrok.cz  

SBD Pokrok