Služby pro garážové objekty

Standardní služby

 

1. Oblast ekonomická

činnosti průběžné:

  • vedení účetnictví dle zákona 563/1991 Sb., v platném znění

  • kontrola věcné a účetní správnosti faktur, úhrada faktur

  • sledování salda pohledávek a úhrad

  • předkládání přehledu dluhů statutárnímu orgánu SVJ v dohodnutých termínech a kdykoliv na vyžádání

 

činnosti s roční periodicitou:

  • roční vyúčtování úhrad záloh za služby a vyrovnání přeplatků a nedoplatků

  • vypracování roční závěrky, včetně povinných výkazů: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce

  • sestavení přiznání k dani z příjmu právnických osob

  • vypracování návrhu rozpočtu nákladů na služby v celkových částách na následující rok

  • stanovení záloh na služby spojené s užíváním garáží

  • vypracování předpisu pro jednotlivé jednotky podle výše spoluvlastnického podílu nebo podle principů určených SVJ a zajištění inkasa úhrad záloh

  • vypracování roční zprávy o hospodaření SVJ

 

činnosti s čtvrtletní periodicitou:

  • vypracování čtvrtletních účetních závěrek

 

činnosti s měsíční periodicitou

  • převody finančních prostředků mezi účty SVJ po dohodě se zástupci SVJ

 

2. Oblast provozně – technická

  • zajištění smluvních dodávek služeb spojených s užíváním objektu (el. energie, odvoz odpadků)

  • zajištění odečtu příslušných měřidel a výpočtu skutečných nákladů spotřeby dodávaných médií

  • zajištění pravidelného úklidu společných částí objektu, včetně úklidu přístupových a pojezdových komunikací

  • zajištění pohotovostní a havrijní služby 24 hod. denně, 7 dnů v týdnu na základě rozhodnutí SVJ

  • vypracování roční zprávy o technické činnosti a její předložení statutárnímu orgánu SVJ

  • zajištění povinných revizí technických zařízení objektu (elektro, vzduchotechnika, hromosvody, hasící přístroje)

  • zajištění oprav technických a stavebních součástí budovy garáží (drobná údržba)

  • provádění oprav technických a stavebních součástí budovy garáží (drobná údržba)

  • provádění pravidelných kontrol stavu a provozuschopnosti objektu garáží v dohodnutých termínech, vyhodnocení jejich stavu a podání návrhu na opatření

  • vstupní brány

  • pojezdové komunikace

  • únikové dveře

  • osvětlení a rozvody el. energie

  • vypracovávání návrhu plánu oprav a rekonstrukcí včetně odhadu (posouzení) finanční náročnosti jednotlivých akcí s ohledem na stav dlouhodobé zálohy ve spolupráci s výborem SVJ

  • kontrola včasnosti a kvality prováděných prací a uplatňování oprávněných smluvních nároků

  • zajištění desinfekce a deratizace společných částí objektu

  • příprava zakázky, zajištění podkladů, stanovení rozsahu prací, apod.

  • výběr vhodných dodavatelů prací ve spolupráci s představiteli SVJ

  • zajištění stavebně-technického dozoru

  • organizace a zajištění kolaudačního řízení

  • zajištění ocenění nemovitostí soudním znalcem

  • zajištění znaleckého posudku technického stavu nemovitosti

 

3. Oblast administrativní

  • vedení evidence vlastníků garáží, evidence kontaktních adres

 

4. Oblast právní

  • zajištění pojištění společných částí objektu

  • likvidace pojistných událostí

  • předložení návrhu standardní smlouvy o dílo

  • právní poradenství v rozsahu určeném Příkazní smlouvou nebo konzultace týkající se správy objektu v délce 3 hodiny za měsíc

 

5. Služba Internet Info24

Prostřednictvím této služby se mohou klienti připojit zabezpečeným přístupem pomocí sítě Internet k informačnímu serveru SBD POKROK a najít zde informace týkající se jejich jednotek. Zástupci SVJ zde pak naleznou i celkový přehled ekonomických a evidenčních informací o jejich objektu.

Služba Internet Info24 poskytuje údaje týkající se předpisu vlastníka, stavu pohledávek a úhrad, informace o ročním vyúčtování, či rozměrových parametrů konkrétní jednotky, zůstatek dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu společných částí objektu (dříve „fond oprav“) a další informace.

 

6. Využití možnosti množstevních slev

SBD POKROK jako správce 250 bytových domů Společenství vlastníků a Bytových družstev nabízí v případě uzavření Příkazní smlouvy o správě svým zákazníkům významné množstevní slevy u těchto služeb:

  • pojištění společných částí objektu (sleva cca o 60%)

  • požárního zabezpečení objektu (cca 10%)

 

Nadstandardní služby

 

1. Oblast ekonomická

  • vedení personální a mzdové agendy zaměstnanců SVJ

  • vedení personální a mzdové agendy funkcionářů SVJ

 

2. Oblast provozně – technická

  • pohotovostní havarijní služba na základě zvláštní smlouvy a za paušální poplatek ve výši dle rozsahu služby

 

3. Oblast právní

vypracování stanov SVJ dle platné legislativy ČR

 

4. Výkon funkce předsedy společenství

Vykonávání funkce předsedy společenství dle stanov SVJ.

 

Poznámka:

U služeb, u nichž není možné jednoznačně stanovit cenu za jednotku bude přesná cena předmětem oboustranné dohody na základě písemné objednávky.

 

Kontakt pro zájemce:

 

Miroslav Houra

Vedoucí Obchodního oddělení SBD POKROK

tel: 225 339 268; 608 957 967; houram@pokrok.cz

 

Ing. Kateřina Bednářová

Ekonomická náměstkyně SBD POKROK

tel: 225 339 320; 603 506 587; bednarovak@pokrok.cz

 

Ing. arch. Daniel Novák

Provozně-technický náměstek SBD POKROK

tel: 225 339 506; 777 712 217; novakd@pokrok.cz

 

Stavební bytové družstvo POKROK
Kollárova 18, 186 00 Praha 8

 

www.pokrok.cz

SBD Pokrok