Služby pro Společenství vlastníků jednotek

Rozsah nabízených služeb

 • Oblast ekonomická

 • Oblast provozně – technická

 • Oblast inženýrské činnosti

 • Oblast právní

 • Služba Internet Info24

 

Nadstandardní služby

 • Oblast ekonomická

 • Oblast provozně – technická

 

Nabídka standardních služeb v rámci komplexní správy bytových domů

 

1. Oblast ekonomická

činnosti průběžné:

 • vedení účetnictví dle zákona 563/1991 Sb., v platném znění

 • kontrola věcné a účetní správnosti faktur, úhrada faktur

 • vedení evidence vlastníků bytů, garáží a nebytových prostor

 • sledování salda pohledávek a úhrad vlastníků

 • předkládání přehledu nedoplatků statutárnímu orgánu SVJ standardně v rámci účetních závěrek, případně kdykoliv na vyžádání

 

činnosti s roční periodicitou:

 • roční vyúčtování úhrad záloh za služby a vyrovnání přeplatků a nedoplatků

 • vypracování roční účetní závěrky, včetně povinných výkazů: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce

 • vypracování přiznání daně z příjmu SVJ – právnické osoby

 • vypracování přiznání k dani z nemovitosti (za nebytové prostory sloužící k podnikání)

 • vypracování návrhu předpisu nákladů spojených se správou, provozem a opravami společných částí objektu

 • stanovení záloh na služby spojené s užíváním jednotek

 • vypracování předpisu pro jednotlivé bytové jednotky podle výše spoluvlastnického podílu nebo podle principů určených SVJ a zajištění inkasa úhrad záloh

 • vypracování roční zprávy o hospodaření SVJ

 

činnosti s čtvrtletní periodicitou:

 • upomínání dluhů včetně poplatků z prodlení dle stanov nebo rozhodnutí SVJ, předkládání přehledu dluhů statutárnímu orgánu SVJ

 • vypracování čtvrtletních účetních závěrek

 

činnosti s měsíční periodicitou

 • převody finančních prostředků mezi účty SVJ po dohodě se zástupci SVJ

 • zajištění plateb uživatelů jednotek prostřednictvím SIPO a inkasem z účtu

 

2. Oblast provozně – technická

 • zajištění smluvních dodávek služeb spojených s užíváním objektů (el. energie, plynu, vody, tepla, TUV, odvozu odpadu, servis výtahů, STA, apod.)

 • zajištění odečtu příslušných měřidel a výpočtu skutečných nákladů spotřeby dodávaných médií

 • zajištění pravidelného úklidu společných prostor objektů, včetně úklidu chodníků a zeleně, je-li to v povinnostech objektů

 • zajištění havarijního servisu 24 hod. denně, 7 dnů v týdnu na základě rozhodnutí SVJ

 • vypracování roční zprávy o technické činnosti a její předložení statutárnímu orgánu SVJ

 • zajištění povinných revizí technických zařízení ve spravovaném objektu

 • zajištění drobné údržby a oprav společných částí domů, nebytových prostor

 • pravidelné prohlídky domů a vyhodnocení jejich technického stavu, včetně návrhu na opatření

 • vypracovávání návrhu plánu oprav, rekonstrukcí či modernizací domů včetně odhadu (posouzení) finanční náročnosti jednotlivých akcí s ohledem na stav dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu domu ve spolupráci s výborem SVJ

 • kontrola včasnosti a kvality prací a uplatňování oprávněných smluvních nároků

 • zajištění desinfekce a deratizace společných částí domu i bytových jednotek

 

3. Oblast inženýrské činnosti

 • příprava zakázky, zajištění podkladů, stanovení rozsahu prací, apod.

 • výběr vhodných dodavatelů prací ve spolupráci s představiteli SVJ

 • zajištění stavebně-technického dozoru

 • zajištění ocenění nemovitostí soudním znalcem

 • zajištění znaleckého posudku technického stavu nemovitosti

 • zajištění dokumentace k územnímu řízení

 • zajištění dokumentace pro stavební řízení

 • zajištění stavební dokumentace

 • organizace nabídkových řízení na zhotovitele prací

 • organizace a zajištění kolaudačního řízení

 • likvidace pojistných událostí

 

4. Oblast právní

 • uzavírání nájemních smluv na pronájem prostor určených k podnikání, na pronájem společných částí domů, na instalaci reklam, na instalaci antén mobilních operátorů, apod.

 • předložení návrhu standardní smlouvy o dílo

 • uzavření smlouvy SIPO k účtu SVJ na základě zvláštní plné moci

 • právní poradenství v rozsahu určeném Příkazní smlouvou nebo konzultace týkající se správy domu v délce 3 hodiny za měsíc

 • zajištění advokátního servisu pro SVJ v případě soudního vymahání nedoplatků vlastníků.

 

5. Služba Internet Info24

Prostřednictvím této služby se mohou klienti připojit zabezpečeným přístupem pomocí sítě Internet k informačnímu serveru SBD POKROK a najít zde informace týkající se jejich bytových jednotek. Zástupci SVJ zde pak naleznou i celkový přehled ekonomických a evidenčních informací o jejich domě.

Služba Internet Info24 poskytuje údaje týkající se předpisu nájemného (příspěvku vlastníka), stavu pohledávek a úhrad, informace o ročním vyúčtování, zůstatku anuity či rozměrových parametrů konkrétní bytové jednotky, zůstatek dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu společných částí domu (dříve „fond oprav“) a další informace.

 

6. Využití možnosti množstevních slev (benefity)

SBD POKROK jako správce 250 bytových domů Společenství vlastníků a Bytových družstev nabízí v případě uzavření Příkazní smlouvy o správě svým zákazníkům významné množstevní slevy u těchto služeb:

 • pojištění společných částí domu (sleva cca o 60%)

 • servisu výtahů (cca 25%)

 • odečtu měřidel a rozúčtování nákladů na služby spojené s bydlením (sleva cca o 10%)

 • požárního zabezpečení domu (cca 10%)

 

Nadstandardní služby

 

1. Oblast ekonomická

 • vedení personální a mzdové agendy zaměstnanců SVJ

 • vedení personální a mzdové agendy funkcionářů SVJ

 • tisk poštovních poukázek a jejich distribuce vlastníkům

 

2. Oblast provozně – technická

 • pohotovostní havarijní služba na základě zvláštní smlouvy a za paušální poplatek ve výši dle rozsahu služby

 • provozování výtahů dle platných právních předpisů (činnost výtahového technika SBD POKROK)

 • aktualizace provozně-technické dokumentace

.

Informace o SBD POKROK

Stavební bytové družstvo POKROK je největším bytovým družstvem v České republice. V sopučasné době spravuje objekty Společentví vlastníků a Bytových družstev s počtem bytů vyšším než 21.000, což představuje cca 250 samostaných SVJ – právnických osob vzniklých ze zákona a Bytových družstev vzniklých za účelem privatizace obecního bytového fondu.

 

SBD POKROK na základě svých bohatých zkušeností nabytých při výstavbě a správě bytů nabízí kvalitní služby svých specialistů.

Disponuje špičkovým technickým zázemím v kombinaci s informačním systém INTEGRI. V roce 2007 SBD POKROK zavedlo procesně orientovaný systém řízení, na který navázal úspěšný certifikační audit v roce 2008. Certifikát pro systém managementu podle normy EN ISO 9001 je pravidelně obnovován, naposledy v lednu 2015.

 

Od roku 2007 je SBD POKROK také členem Hospodářské komory Hl. m. Prahy.

 

SBD POKROK má v novodobé historii za sebou tři úspěšné projekty výstavby bytových domů, a to v Šestajovicích, Modřanech a ve Strašnicích.

 

Přílohy:

Prohlášení o pojištění odpovědnosti SBD POKROK na škodu způsobenou svou činností.

Další přílohy na vyžádání.

 

Poznámky k poptávce:

Standardní služby SBD POKROK zahrnují zasílání upomínek případným dlužníkům, uzavírání splátkových kalendářů (včetně dohody o uznání dluhu) a poskytování všech podkladů pro vypracování soudních žalob.

Samotné vedení soudních jednání či exekucí je zajištěno kooperující advokátní kanceláří za samostatný poplatek daný AK. SBD POKROK nemá advokátní služby v předmětu své činnosti.

 

Referenční list

Stavební bytové družstvo POKROK provádí správu bytů po celou dobu svého trvání, tj. od září roku 1959. V Praze vykonává správu převážně panelových objektů v těchto městských částech:

 

Praha 1 - Staré Město,

Praha 3 - Žižkov

Praha 4 - Lhotka, Nusle, Pankrác, Libuš, Písnice

Praha 5 - Barrandov, Radotín, Motol

Praha 6 - Řepy, Ruzyně

Praha 8 - Bohnice, Kobylisy, Karlín

Praha 9 - Újezd nad Lesy

Praha 10 - Vršovice

Praha 11 - Jižní Město, Chodov, Opatov

Praha 12 - Modřany

Praha 13 - Stodůlky, Nové Butovice, Velká Ohrada

Praha - východ - Šestajovice

Praha - západ - Jílové

 

Ve velkých městských aglomeracích má SBD POKROK zřízena dislokovaná pracoviště sloužící k prvotnímu kontaktu statutárních orgánů s SBD POKROK.

 

SBD POKROK má k 31.12.2015 celkem 84 zaměstnanců vykonávajících všechny důležité činnosti spojené se správou společných částí domů.

V případě podpisu Příkazní smlouvy je každému SVJ přidělena vlastní účetní, referentka sledující platby vlastníků a provádějící vyúčtování záloh, mzdová účetní, technik a případně i výtahový technik. Statutární orgány mají dále k dispozici služby energetika, právního oddělení SBD POKROK i smluvně zajištěných dalších odborníků, jako jsou soudní znalci, odhadci, advokáti, apod.

 

Reference - kontakty na předsedy výborů SVJ:

Ing. Dušan Purr, CSc: 734 551 296 - předseda výboru Společenství vlastníků jednotek SVJOJO; IČ 26760771; počet bytů: 124

Ing. Karel Vytiska: 602 150 357 – předseda výboru Společenství vlastníků jednotek Lindavská 781 – 785; IČ 28368444; počet bytů: 155

Ing. Jan Horna: 602 150 357 - předseda výboru Společenství vlastníků jednotek Nušlova 2272 - 2277, Praha 5; IČ: 24681458; počet bytů: 102

 

Kontaktní osoby SBD POKROK:

 

Miroslav Houra

Vedoucí Obchodního oddělení SBD POKROK

tel: 225 339 268; 608 957 967; houram@pokrok.cz

 

Ing. Kateřina Bednářová

Ekonomická náměstkyně SBD POKROK

tel: 225 339 320; 603 506 587; bednarovak@pokrok.cz

 

Ing. arch. Daniel Novák

Provozně-technický náměstek SBD POKROK

tel: 225 339 506; 777 712 217; novakd@pokrok.cz

 

www.pokrok.cz

SBD Pokrok