Pro klienty

Aktuality

 • Volby členů kontrolní komise SBD POKROK

  Představenstvo Stavebního bytového družstva POKROK (dále jen „SBD POKROK" nebo též „družstvo") vyhlašuje volby členů kontrolní komise družstva, které se uskuteční na shromáždění delegátů konaném 24.června 2023. Vzhledem ke skutečnosti, že funkční období stávajícím členům kontrolní komise SBD POKROK končí dne 24.listopadu 2023, budou noví členové kontrolní komise voleni na shromáždění delegátů s počátkem funkčního období od 25. listopadu 2023.
  více informací

 • Jarní číslo zpravodaje Krok právě vyšlo

  Zima je konečně za námi a my jsme pro vás připravili jarní vydání časopisu Krok. Přečtete si v němnapříklad rozhovor s předsedkyní SBD POKROK Jitkou Vepřkovou Zábojovou, informaci o tom, jak proběhl seminář na téma fotovoltaiky nebo webinář o novele občanského zákoníku, zjistíte také, že družstvo úspěšně prošlo recertifikací.
  více informací

 • Webinář: SVJ po velké novele z roku 2020 – co vlastně platí?

  Nenechte si ujít další webinář Akademie práva, který přinese podrobný výklad právní úpravy bytového spoluvlastnictví zakotvené v občanském zákoníku, včetně jeho velké novely z roku 2020 (zákon č. 163/2020 Sb.). Akce je určena zejména právníkům, ale i správcům bytového fondu, obcím, členům orgánů společenství vlastníků (SVJ) i samotným členům SVJ.
  více informací

 • Newsletter 01 2023

  Přinášíme aktuální informace o novinkách, které pro SVJ připravil stát.
  více informací

 • POTVRZENÍ O PŘIJMECH Z PRONÁJMU SPOLEČNÝCH PROSTOR

  Vážení vlastníci, blíží se termín podání daňového přiznání za rok 2022 ve smyslu § 9 zákona č. 586/1992 Sb. Těm z vás, kterým vzniká povinnost toto daňové přiznání podat, připomínáme, že je třeba do vašich příjmů zahrnout také příjmy z pronájmu nebytových a společných prostor domu. Potvrzení vám odešleme na vyžádání do vašeho e-mailu, případně vytištěné do vaší poštovní schránky.
  více informací

 • Seminář Jak reagovat na zvyšující se ceny energií v bytových domech

  Zveme vás na seminář „Jak reagovat na zvyšující se ceny energií v bytových domech“. Je určen členům výborů společenství vlastníků v bytových domech, kde jsme správcem. A co se tu dozvíte? Například to, jak se připravit na změnu výše záloh za platby energií v roce 2023, jaké ceny nás čekají, jak na úspory při vytápění a ohřevu teplé vody, zda se vyplatí fotovoltaika nebo tepelná čerpadla a celou řadu dalších informací
  více informací

 • Webinář Jak se bydlí v bytových domech aneb jak přežít krizi

  Webinář Akademie práva s názvem Jak se bydlí v bytových domech aneb jak přežít krizi se konal 15. září 2022 od 19 hodin. Pokud jste ho nestihli, poslechněte si na adrese https://vimeo.com/750250924/d60cf80f8b o tom, jak řešit pohledávky SVJ za dlužníky, zda se vyplatí vylučovat členy družstva za jejich dluhy vůči družstvu, jak se může SVJ postavit ke stále se zvyšujícím platbám za energie, ubytování uprchlíků a nepořádku v bytových domech.
  více informací

 • Newsletter 01 2022

  Přinášíme aktuální informace o složení nového představenstva, o spuštění nových webových stránek a popis služby INFO24. Newsletter 01 2022
  více informací

O INFO24

Pro naše klienty provozujeme internetovou službu INFO24, kde najdete informace o svých bytových a nebytových prostorech a zástupci výborů společenství vlastníků jednotek (SVJ) informace o jejich domě.

Jednotlivci získají například aktuální údaje o předpisu nájemného, o příspěvku vlastníka bytové jednotky, výsledek ročního vyúčtování, přehled evidovaných úhrad, stav pohledávek, celkový pasport bytu nebo evidenční údaje související s bytovou jednotkou. Členové statutárních orgánů SVJ a bytových družstev mohou prohlížet vývoj salda objektu i s detailem o jednotlivých bytech a typu pohledávek, bankovní výpisy a výkaz domu za uzavřené účetní období v elektronické formě.

Aplikace se neustále vyvíjí, a tak v ní postupně přibývají další užitečné funkce. Poslední novinkou je možnost přihlásit se do služby INFO24 aplikací v chytrém mobilu – je k dispozici pro operační systémy Android a iOS.

Abyste mohli využívat službu INFO24, vyplňte a podepište formulář s žádostí o registraci a zaslání přístupových údajů a osobně ji odevzdejte v oddělení členské evidence SBD POKROK. Členové statutárních orgánů ji mohou poslat také na adresu: it@pokrok.cz. Do e-mailu, který jste uvedli v žádosti, vám pak pošleme přístupové údaje.

Doufáme, že se službou budete spokojeni a že vám její užívání ušetří čas.

Žádost o registraci do INFO24 – individuální
Žádost o registraci do INFO24 – členové statutárních orgánů

Kontakty

Telefonní seznam SBD POKROK

Jak si vyřídím?

Slyšela jsem o službě INFO24 – informace, které obsahuje, by mě zajímaly. Jak se mám k INFO24 přihlásit? Odpověď:

Abyste mohli využívat službu INFO24, vyplňte a podepište formulář s žádostí o registraci a zaslání přístupových údajů a osobně ji odevzdejte v oddělení členské evidence SBD POKROK. Jen si vyberte správný formulář – jsou dva, jeden pro individuálního uživatele a druhý pro členy statutárních orgánů SVJ/BD. Do e-mailu, který jste uvedete v žádosti, vám pak pošleme přístupové údaje. Doufáme, že se službou budete spokojeni a že vám její užívání ušetří čas.

Nikdo v našem SVJ nechce do výboru a stát se předsedou. Společenství vlastníků ale fungovat musí – co máme dělat? Odpověď:

V takovém případě je nejjednodušší svěřit výkon funkce statutárního orgánu do rukou profesionálního předsedy, který za svou činnost přebírá veškerou odpovědnost. Budete tak mít jistotu, že všechno probíhá v souladu s platnou legislativou. V SBD POKROK máme dlouholeté zkušenosti s výkonem funkce statutárního orgánu SVJ v desítkách objektů, které spravujeme. Disponujeme odbornými znalostmi a dovednostmi, které taková funkce vyžaduje. Pokud máte o uvedenou službu zájem, obraťte se na naše obchodní oddělení na adrese: obchodni@pokrok.cz.

Co dělat, když zemřel vlastník/spoluvlastník bytové jednotky? Odpověď:

Takovou událost musíte ohlásit družstvu – zaslat úmrtní list zemřelé osoby na jednu z e-mailových adres: janeckovam@pokrok.cz nebo cle@pokrok.cz. Po ukončení dědického řízení předložte na organizačně-právním oddělení (členská evidence) usnesení soudu o dědictví s doložkou právní moci, ve kterém bude uvedeno, kdo se stal po zemřelé osobě vlastníkem či spoluvlastníkem bytové jednotky. V případě, že se vlastníky bytové jednotky stalo více osob, je potřeba předložit zmocnění pro společného zástupce (podle § 1185 zákona č. 89/2012 Sb.), který bude ostatní spoluvlastníky zastupovat vůči správci a na adresu kterého budou ze strany správce zasílány dokumenty (přepis příspěvku vlastníka a zálohy na služby, vyúčtování apod.). Do pravomocného ukončení dědického řízení nelze na shromáždění vlastníků za bytovou jednotku hlasovat.

Co když zemřel nebydlící člen družstva – jak to bude s dědictvím jeho členství? Odpověď:

Úmrtí nebydlícího člena družstva musíte oznámit SBD POKROK stejně jako u bydlícího – je třeba přinést nebo zaslat úmrtní list zemřelé osoby. Její členství v družstvu se vypořádá v rámci dědického řízení. Notáři je tedy třeba oznámit skutečnost, že zemřelý byl členem SBD POKROK. Nezapomeňte ale na to, že družstevní podíl nebydlícího člena není ve společném jmění manželů, vždy jde o individuální členství. Po ukončení dědického řízení předložíte družstvu usnesení soudu o dědictví s doložkou právní moci, a tím o přechodu družstevního podílu na dědice, který pak bude zapsán do seznamu členů družstva. Požadované dokumenty můžete také naskenovat a poslat na e-mail: cle@pokrok.cz.

Mohu jako nebydlící člen družstva převést své členství na jinou osobu? Odpověď:

Nebydlící člen družstva může své individuální členství v družstvu převést podle § 736 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, na třetí osobu, která splňuje podmínky stanov družstva pro přijetí za člena bytového družstva. Ty jsou vymezeny v čl. 6 stanov SBD POKROK. Nabyvatel družstevního podílu pak bude zapsán do seznamu členů družstva; datum vzniku členství zůstává zachováno (tzn. na nabyvatele přejde datum vzniku členství a pořadí převodce).

Dohoda o převedení družstevního podílu – nebydlící

V našem bytovém domě zakládáme SVJ, ale máme obavy, abychom všechno provedli správně… Odpověď:

Založení SVJ opravdu není jednoduché. Pokud potřebujete poradit, obraťte se na naše organizačně-právní oddělení, e-mail: pravni@pokrok.cz, tel.: 225 339 242. Pomůže vám s potřebnou dokumentací a právními náležitostmi, poradí vám i s následnou organizací shromáždění (příprava programu, vyhotovení a distribuce pozvánek, prezenční listina apod.) nebo s přípravou stanov. Budete tak mít jistotu, že jste všechno provedli v souladu s platnou legislativou a danými předpisy.

Členství v družstvu

Bytová družstva existují po celém světě dlouhé desítky let a v současné době znovu získávají na oblibě, protože mají oproti jiným subjektům mnoho výhod. Jestli zvažujete členství v našem družstvu, měli byste vědět:

 • Členem SBD POKROK se může stát jen zletilý občan státu Evropské unie nebo fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky.
 • Nezletilý se může stát členem družstva z důvodů přechodu družstevního podílu (tzn. dědictvím).
 • Členství právnické osoby v družstvu se vylučuje.
 • Podle čl. 6 odst. 2 našich stanov nemusí být za člena družstva přijat občan, kterému členství v družstvu zaniklo již dříve vyloučením podle čl. 13 stanov.

Členství vzniká dnem, kdy představenstvo SBD POKROK rozhodne o přijetí za člena na základě písemné členské přihlášky. Pokud se tedy chcete stát členem SBD POKROK, vyplňte přihlášku a zašlete ji na adresu sídla družstva:

Stavební bytové družstvo POKROK
Kollárova 157/18
186 00 Praha 8

Po zaevidování členské přihlášky podatelnou družstva vám na adresu nebo e-mail, který jste uvedli, zašleme pokyny k úhradě:

 • zápisného ve výši 300 Kč,
 • základního členského vkladu ve výši 100 Kč,
 • a dalšího členského vkladu ve výši 2 900 Kč.

A pak už vítejte mezi námi! Pojďme se společně starat o majetek, který nám patří, a budovat lepší podmínky bydlení.

Členská přihláška

Členské příspěvky

Člen družstva má podle čl. 20 písm. g) stanov SBD POKROK povinnost hradit příspěvky na činnost družstva ve výši schválené představenstvem družstva. Tato povinnost platí pro všechny členy družstva.

Roční příspěvek člena družstva je od roku 2021 ve výši 200 Kč.

Formuláře ke stažení

Členská přihláška

Žádost o registraci do INFO24 – individuální

Žádost o registraci do INFO24 – členové statutárních orgánů

Žádost o vystavení PENB

Žádost o stavební úpravy

Žádost o souhlas s podnikáním

Žádost o rozdělené vyúčtování

Žádost o převod jednotky do vlastnictví

Žádost o schválení smlouvy o podnájmu

Oznámení o ukončení podnájmu družstevního bytu

Dohoda o převedení družstevního podílu – nebydlící

nahoru html - web-levne.com graphic - topartners